Privatumo politika

Gyva Lietuviška Pirtis„, rūpindamasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindama Jūsų privatumą, siekia Jus skaidriai informuoti apie asmens duomenų tvarkymą.

Bendra informacija

„Gyva Lietuviška Pirtis” (toliau – Duomenų valdytojas, mes) šia Privatumo politika Jus informuoja, kaip tvarkomi asmens duomenys Jums naudojantis interneto svetaine www. gyvalietuviskapirtis.lt, taip pat supažindina, kokias turite teises bei kaip jas galite įgyvendinti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

„Gyva Lietuviška Pirtis”

Buveinės adresas: Smėlio g. 10, Vilnius 10324

Tel.: +370 6135 5113

El. paštas: info@gyvapirtis.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. info@gyvapirtis.lt

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

Šiame dokumente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR).

Privatumo politika taikoma tik fizinių asmenų duomenims. Politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip tvarkome Jūsų duomenis?

Asmens duomenų tvarkymo tikslasDuomenų subjektų grupė  Tvarkomų asmens duomenų sąrašasAsmens duomenų saugojimo terminasTeisėto tvarkymo pagrindas
Užsakymų apdorojimas ir vykdymasPirkėjai įvykdę užsakymą el. parduotuvėjeVardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, apmokėjimo informacija, kita laisva forma pateikiama informacija2 metai nuo užsakymo pateikimo veiksmoSutikimas
Lankytojų atsiliepimų viešinimasLankytojai, palikę atsiliepimąVardas, atsiliepimas, paslaugos rūšis3 metai nuo atsiliepimo pateikimo veiksmo    Sutikimas
Reagavimas į užklausasUžklausas pateikę asmenysVardas, priklausomai nuo užklausos pateikimo būdo ir pageidaujamo susisiekimo būdo: el. pašto adresas ir / ar telefono numeris, kita laisva forma pateikiama informacija1 metaiTeisėtas interesas* reaguoti į užklausas
Internetinės svetainės analizė ir veikimo gerinimas, pasiūlymų teikimasInterneto svetainės lankytojaiŽr. slapukų  sąrašąŽr. slapukų  sąrašąSutikimas**

* – kai tvarkome duomenis teisėto intereso pagrindu, turite teisę su tokiu tvarkymu nesutikti, tokiu atveju bus nagrinėjama, kieno interesai konkrečioje situacijoje viršesni;

** – informuojame, kad galite bet kada atšaukti duotą sutikimą kreipdamiesi el. p. info@gyvapirtis.lt, o sutikimą dėl slapukų galite atšaukti naršyklės nustatymuose paspaudę „Valyti slapukus“.

Asmens duomenis pateikti privalote, jei norite pateikti užklausą, priešingu atveju negalėsime atsakyti į užklausą.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., IT paslaugų tiekėjams, prekių pristatymo tarnyboms, kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims: konsultantams, auditoriams, teisininkams ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų interesus.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti / perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz. Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia PP. 

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

 • Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu info@gyvapirtis.lt. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote klaidą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: „Gyva Lietuviška Pirtis” Smėlio g. 10, Vilnius 10324

Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: info@gyvapirtis.lt

Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą internetinėje svetainėje. Jei prisijungsite prie svetainės po tokio pranešimo paskelbimo laikysime, kad Jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime.

Paskelbta svetainėje 2022 m. spalio 07 d.